Rebel Love
       
     
Rebel Love
       
     
Rebel Love
       
     
Rebel Love
       
     
Rebel Love
       
     
Rebel Love
       
     
Rebel Love

Hair and Art Direction- Sal Misseri

Photo- John Rawson

Make up- Jason Kelly

Clothing- Rosa Halpern 

 

Rebel Love
       
     
Rebel Love

Hair and Art Direction- Sal Misseri

Photo- John Rawson

Make up- Jason Kelly

Clothing- Rosa Halpern 

Rebel Love
       
     
Rebel Love

Hair and Art Direction- Sal Misseri

Photo- John Rawson

Make up- Jason Kelly

Clothing- Rosa Halpern 

Rebel Love
       
     
Rebel Love

Hair and Art Direction- Sal Misseri

Photo- John Rawson

Make up- Jason Kelly

Clothing- Rosa Halpern 

Rebel Love
       
     
Rebel Love

Hair and Art Direction- Sal Misseri

Photo- John Rawson

Make up- Jason Kelly

Clothing- Rosa Halpern